სერვერის სტატისტიკა

სტატისტიკა Player vs Player
# პერსონაჟი დონე PvP / PK კლანი კლასი თმაშის დრო
1 DeathKnight 107 302 / 3 GmClan Sigel Death Knight 3 დღე. 21 სთ. 39 წთ. 30 წმ.
2 hertas 17 107 / 400 Orc Fighter 5 წთ. 16 წმ.
3 GmMaster 110 101 / 0 GmClan Eviscerator 8 დღე. 4 სთ. 3 წთ. 56 წმ.
4 Dwarf 10 0 / 0 Dwarf Fighter 3 სთ. 8 წთ. 8 წმ.